Bc. Jana Blahutová, IČ: 02044803, se sídlem Břustkova 589/23, 700 30 Ostrava-Výškovice.

Fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku od roku 2019 vedeného u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod Sp. Značkou S-SMO/200279/29/ŽÚ (dále jen „Správce“) jako správce osobních údajů, vás jako klienta a uživatele webových stránek https://janachrobakova.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese jana.chrobakova@qara.cz

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • a) vaše jméno a příjmení,
 • b) obchodní firma,
 • c) adresa nebo sídlo společnosti,
 • d) telefonní číslo nebo
 • e) e-mailová adresa.

V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost malé soubory dat (tzv. cookies), které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a preferencích a zlepšení využití našich serverů.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Soubory cookies slouží pro plné využití obsahu a funkcí webových stránek společnosti Bc. Jana Chrobáková. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních údajů, nemohou poškodit počítač a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o platbě. Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc.. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé
cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našich serverů a webových stránek.

2. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na jana.chrobakova@qara.cz

3. Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budou zpracovány správcem. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či
  kteří jsou jeho obchodními partnery;
 2. spolupracujícím realitním makléřům;
 3. externí advokátní kanceláři;

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jana.chrobakova@qara.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 27.03.2019.